Child neglect and its influencing factors in one-child families.
ZHU Qing-qing,HUA Jing,GU Gui-xiong.
journal1 . 2014, (12): 1267 -1270 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2014-22-12-11