Ability of emotional regulation and its relationship with intelligence, behavioral characteristics of children with attention deficit and hyperactivity disorder.
LI Cai-xia, JIANG Wen-qing, LI Yan, LI Meng-yao, LIU Wen-wen, ZHANG Lin-na, JIANG Ling-xiao, LV Tao, ZHAO Zhi-min, HAO Li-li, ZHOU Hui-ming, CHENG Yong-chen, FAN Juan, DU Ya-song.
journal1 . 2015, (5): 478 -481 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-05-11