Influence of gestational hypertension and preeclampsia on maternal and neonatal outcome.
LI Yu,WANG Guang-hua,CAO Zhi-juan,HUA Jing,GU Gui-xiong.
journal1 . 2016, (5): 458 -461 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-05-04