Prospective study of home nurture environment on early childhood developmental quotients and social emotional development.
DING Li-li, HE Shou-sen, ZHOU Qian, XU Xiao-juan, TANG Jing-hai, ZHANG Yan
journal1 . 2016, (9): 910 -912 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-09-05