Study on family nurture environment and social life abilities of preschool children's generalized anxiety.
SHI Qiu-xia, WU Guo-lian, WEI Xiao-juan, WANG Hui-mei
journal1 . 2016, (9): 920 -923 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-09-08