Effect of children's sling exercise training system on trunk control and gross motor function in children with cerebral palsy
KANG Bei-bei,XU Lei,LU Ming-jia,PANG Wei,JIANG Zhi-mei,XU Qiu-xia
journal1 . 2017, (9): 891 -890 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-09-08