Study on correlation between family rearing environment and behavior development of 3~6 years old children
MU Li-juan, LV Ying, ZHAO Jing, LI He-li, LI Rong-ping, ZHANG Ya-ya
journal1 . 2018, (1): 63 -66 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-01-17