Moderating effect of children's temperament on the relationships between parental feeding practices and their preschoolers' picky eating
WANG Jian, WU Ru-xing, CHENG Xu-wen, WU Ying-hui, CHEN Ru-nan, CHEN Jin-jin, ZHU Da-qiao
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (6): 600 -604 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-0061