Meta-analysis on psychological sub-health status among adolescents in China
SU Xian-biao, YIN Ai-hua, YANG Ying, WU Shu-xin, LIU Jin-tong, WANG Yang, WANG Wei
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (6): 645 -649 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1448