Characteristics and influencing factors of auditory processing ability among 1 234 preschool children in Nanjing
SUN Yuying, LIU Panting, ZHU Huiqin, LIN Huanxi, XIAO Zhenglu, YU Xinyue, CHI Xia, HONG Qin
Chinese Journal of Child Health Care . 2023, (8): 841 -845 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2022-1318