Relationship between MP-IgG and lipid metabolism in children
YAN Sangsang, ZHANG Jingxia, XU Meimei, WANG Guizhi, ZHU Tang, HAN Lihong
Chinese Journal of Child Health Care . 2023, (8): 904 -908 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2022-0606