Situation and influencing factors of abuse among children in Guangzhou
LIN Rong, LIU Wei-jia, ZHANG Wei-wei, LIU Wei, LIN Lin, WU Jia-gang, DU Lin
journal1 . 2011, (1): 21 -23 .