Analyses of factors influencing the coverage of national immunization program vaccines in migrant children in Wenzhou
LIN Xian-dan, CHEN Ling-ping, ZHENG Xiao-chun, LI Wan-cang, WANG Zhi-gang, DENG Ze-jing
journal1 . 2011, (1): 51 -53 .