Influencing factors of overweight and obesity among children in Guangzhou urban district
LIN Rong, DU Lin, LIU Wei-jia, LIN Lin, WU Jia-gang, LIU Wei, ZHANG Wei-wei, JING Jin
journal1 . 2011, (5): 409 -411 .