Study of the influence of family factors on mother-infant attachment
DING Yan-hua, XU Xiu, WANG Zheng-yan, LI Hui-rong, WANG Wei-ping
journal1 . 2011, (9): 806 -808 .