Using Z scores to assess the growth and nutritional status of under five years old children in Hebei Province
SHANG Yu, LI Jin-hua, YAN Cheng-sheng, LIU Jing, LI Xiao-ping, HUO Xiang-jie, ZHANG Li-ping, JIANG Yan
journal1 . 2011, (10): 933 -935 .