Relationship between birth weight and overweight or obesity in childhood
RONG Fen, WU Jun-qing, LI Yu-yan, LI Chun-ying, HUA Qin, LU Fei-jie, GAO Er-sheng
journal1 . 2011, (11): 989 -991 .