Study on the influence factors of behavior problems of preschoolers
HE Shou-sen, GUAN Chun-rong, WU Mao-ping, WANG Xi-lu, AN Xiang-mei, ZHOU Ya-ping, NI Chen-xi, LI Yan, LI Qing-xia
journal1 . 2011, (11): 992 -995 .