Correlativity between autism symptoms and mental health of the autisms parents
JI Yong-juan,HE Li-na,WU Yuan,FU Ping,KUANG Gui-fang,ZHOU Chang-hong
journal1 . 2011, (12): 1133 -1136 .