Characteristics and prognostic influential factors of hospitalized infants with congenital digestive tract malformation
XU Guang,LI Bi-xiang,ZHOU Chong-gao,WANG Hai-yang,LIU Xiao-xian
journal1 . 2011, (12): 1142 -1145 .