Invistigation of emotional and behavioral problems among children' aged 3~6 years in Shandong province.
WANG Shuo, HE Ying-ying, TIAN Tian, FU Mao-sun, XU Ling-zhong, GAI Ruo-yan, CUI Yi-meng.
journal1 . 2014, (6): 583 -585 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2014-22-06-08