Development and discriminant functionof Attachment Questionnaire of Toddlers Aged 1~2 Years Old.
HE Shou-sen, ZHOU Qian, DING Li-li, WANG Jing, WANG Chun-yun, ZHANG Yan, NI Chen-xi, TANG Jing-hai.
journal1 . 2014, (6): 586 -590 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2014-22-06-09