Predictive value of qualitative assessment of general movements for motor developmental outcome (cerebral palsy) in full-term infants with cerebral damage.
SU Yun-peng, YANG Hong, SHI Wei, CHEN Ming, LI Hui, ZHU Mo, LIAO Yuan-gui, SHAO Xiao-mei
journal1 . 2014, (7): 680 -682 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2014-22-07-04