Correlation of distribution of c-fos and neuropetdides in lung of asthmatic rat.
LIU Hai-yan, HOU Wei, YANG Xu-dong, ZONG Chang-hong
journal1 . 2014, (7): 709 -712 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2014-22-07-13