Detection and analysis of bone mineral density measured by ultrasound in children under 6 years old in Yidu city.
XIAO Jian-guo, LIU Gui-fang, LI Xue-chuan, LIU Dong-mei, YANG Qin, MOU Qin, HU Li-ye.
journal1 . 2014, (8): 810 -812 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2014-22-08-08