Relationship between online gaming addiction and gratitude/social support of the left-behind children.
WEI Chang,XU Qian,ZHOU Sha-sha,CHEN Xiao-ming,LU Hui-xing,ZHANG Bi-yun.
journal1 . 2014, (12): 1253 -1256 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2014-22-12-07