Study on vitamin D nutritional status among 25 295 children in Guangzhou area in 2012
LIN Tao,CHEN Huan-hui,CHEN Yi,ZHU Bing,LIU Xiao-min,ZHAO Ming-qi,LIAN Guang-wan
journal1 . 2013, (8): 836 -839 .