Research on relationship between family geographic environment and the death of children of different gender under 5 years old.
YANG Pei-dong,HAN Sheng-hong,ZHU Yi-lian,DAN Yan-ping,YE Zhang-yu,LIU Fang,SUN Jian,JI Hong-xian,HAN Juan,ZHU Chun-sheng.
journal1 . 2014, (12): 1337 -1339 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2014-22-12-34