Effects of loneliness on the relation between childhood abuse and physical sub-health among middle school students in Bengbu.
LI Hong-ying,GU Xuan,TANG Jian-jun,WAN Yu-hui,JIANG Ya-ting
journal1 . 2015, (1): 24 -27 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-01-08