Investigation and analysis of the health status and the influencing factors of the 6 162 newborns.
LI Li-li,HUANG Yan-hong,YANG Liu,NI Jia,LI Jing,ZHANG Xue-jiao,DONG Ying
journal1 . 2015, (1): 103 -105 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-01-34