Elementary school students' emotional awareness and its impact on academic performance
WANG Hai-bin,CAO Li-qing,LAN Qun,YAO Ben-xian
journal1 . 2015, (3): 242 -244 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-03-06