Survey on the current status of the the children's growth in Yan'an
LI She-li,LI Xia,SHI Chao-ling,DU Fei-fei,ZHANG Wen-tao,ZHANG Yong-hong,YIN Ming-ping
journal1 . 2015, (9): 989 -991 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-09-30