Relationship of tau protein in serum with the severity of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy and the neurodevelopmental prognosis
LU Yu-xin,JIANG Wen,LIN Yan,ZHONG Jian-feng
journal1 . 2015, (11): 1142 -1146 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-11-07