Polymorphism of vitamin D receptor gene Bsm I and Fok I of the Han nationality children in Shenzhen city.
WANG Yue-juan,LU Yan-qiang,LI Hui-juan,LI Ying,ZHU Ping,CHEN Chun-bao.
journal1 . 2016, (1): 19 -21 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-01-06