Inhibition of brain derived neurotrophic factor on differentiation of child preadipocytes.
LIU Yu-dong,WANG Mei-xia,DENG Yue-lin,LUO Jian-feng,CHAI Hua,LI Yang-liu,SUN Xin.
journal1 . 2016, (4): 340 -343 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-04-02