Effect of gestational diabetes mellitus on neonatal fat mass in different gender.
GUO Bing-bing,WEI Ya-rong,XU Yin,PEI Jing-jing,QIU Ting,JIANG Xin-ye.
journal1 . 2016, (5): 452 -454 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-05-02