Correlation study of estrogen receptor 1 (ESR1) gene polymorphism and premature infants intraventricular hemorrhage.
PAN Jin-yong,ZHANG Hui-rong,CAO Xiao-yan,DUAN Wei-hao.
journal1 . 2016, (5): 462 -465 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-05-05