Objective hearing evaluation of 109 infants failed in hearing screening.
HOU Xiao-juan,YU Meng,DING Wei.
journal1 . 2016, (5): 541 -543 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-05-29