The incidence and causes of asymptomatic hematuria in collective children between 3 to 6 years:an epidemiological investigation in Luogang District of Guangzhou.
ZHANG Qiao-ling,HUANG Yi-shan,XIE Wen-rui,MAI Wen-ying,CHEN Li-zhi,XU Guo-sheng.
journal1 . 2016, (5): 544 -546 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-05-30