Effected of Musical training on 5~6 years old children's phonological awareness.
LI Wen-hui,SUO Chang-qing,DAN Fei,ZHOU Ting-ting.
journal1 . 2016, (6): 668 -669 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-06-34