Screening of double oxide enzyme mutations in patients with congenital hypothyroidism.
HAN Wen-xiu,ZANG Hong-wei,ZANG Yu-cui,YI Ming-ji,YAN Sheng-li,LIU Shi-guo,GE Yin-lin.
journal1 . 2016, (8): 795 -799 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-08-04