Investigation and influencing factors of overweight / obesity among children under 7 years old in Xi'an city,2013.
LI Shao-wen, WANG Si-si, ZHANG Mei-zhen, XIAO Yan-feng, ZHANG Xin
journal1 . 2016, (9): 924 -927 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-09-09