Research of the necessity of rhGH therapy on very late puberty girls with idiopathic short stature.
PAN Dan-dan,LIU Jian-hua,LU Cheng-xi,AI Rong,TONG Xue-tao,LIU Xiu-qiong.
journal1 . 2016, (10): 1077 -7080 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-10-19