Survey of high school freshmen's depression and its influencing factors
JIA Ying-jie,XIE Hong-tao,WANG Qi,SUN Li,ZHAO Hui,ZHANG Hong-yan,SHEN Zhen
journal1 . 2017, (3): 278 -280 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-03-19