Clinical curative effect of Jiao's scalp acupuncture combined with Zhi nine in early treatment of children with mental retardation
FAN Wei, WANG Rong, DENG Lei, ZHU Hui-min, HUANG Xiao-lan
journal1 . 2017, (7): 740 -742 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-07-27