Measurements of physical symmetry indexes for healthy children in Shenzhen aged 6~13 years old
HOU Li-ping,SU Zhe,CHEN Wei,QI Hong-tao,WANG Li,ZHOU Li
journal1 . 2017, (8): 815 -817 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-08-18