Study on nutritional status and influencing factors of children under 5 years old in Guiyang
HE Zan-qun,LU Yong-hui,LUO Yan,SUN Yuan,YANG Hui-ping,LIU Shu-qing
journal1 . 2017, (11): 1160 -1162 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-11-22