Analysis on sensory processing of 7 940 preschool children in Nanshan district of Shenzhen
JIANG Xue-ming, HUANG Yan-ke, GAO Wu-hong, SUN Yan-xiang, WANG Lu, CHEN Yu-huang, JIANG Wen-qing, DU Ya-song
journal1 . 2017, (12): 1203 -1206 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-12-05