Study on the relationship between home nurture environment and behavior problems of preschool children in Jiangsu province
TIAN Tian, SONG Jia, QIN Yue-yi, ZHANG Dan, LI Jing, HU You-fang
journal1 . 2017, (12): 1215 -1217 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-12-08