Diagnostic value of serum cystatin C for kidney injury induced by neonatal asphyxia
GUO Fang, ZHANG Qiang, AN Yuan, GAO Xu, KANG Peng-jiang, LI Jv-hua
journal1 . 2017, (12): 1281 -1283 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-12-26